ಕನ್ನಡ ಎನೆ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆನ್ನೆದೆಯು

ಕನ್ನಡ ಎನೆ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆನ್ನೆದೆಯು, ಕನ್ನಡ ಎನೆ ಕಿವಿ ನಿಮಿರುವುದು. 

If you like the design then go ahead and like us on http://www.facebook.com/kannadaenekunidaduvudennede

We would like to dedicate this unique t-shirt design to "ಕುವೆಂಪು".

kannda ene kunidaduvudennedeyu
₹399.00
Size